Yükleniyor...
Devam Et

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesiyle İlgili Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ (VERİ SORUMLUSU)

Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve mesleki deneyim verileriniz,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve mesleki deneyim verileriniz,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması amacıyla kimlik, iletişim ve mesleki deneyim verileriniz,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve mesleki deneyim verileriniz işlenebilecektir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla kimlik, iletişim, talep ve şikâyet ve mesleki deneyim verileriniz,
 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla kimlik, iletişim, talep ve şikâyet ve mesleki deneyim verileriniz işlenebilecektir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 • İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve mesleki deneyim verileriniz,
 • Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik, iletişim ve mesleki deneyim verileriniz,
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçleri ile çalışan adayı/çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik, iletişim ve mesleki deneyim verileriniz,
 • İşe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve mesleki deneyim verileriniz,
 • Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla kimlik, iletişim ve mesleki deneyim verileriniz,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla kimlik, iletişim ve mesleki deneyim verileriniz işlenebilecektir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve mesleki deneyim verileriniz,
 • İşe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve mesleki deneyim verileriniz işlenebilecektir.

Açık rızanıza istinaden;

 • Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi amacıyla ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verileriniz ve engellilik bilgileriniz dolayısıyla sağlık verileriniz,
 • Daha sonra yapılacak işe alımlarda başvurunuzun işe alım sürecinde tekrar değerlendirilmesi ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve mesleki deneyim verileriniz işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi doğrultusunda kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere KVK Kanunu’nun 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda e-posta, telefon, çağrı merkezi, çevrimiçi formlar, fiziki ortamda gerçekleştirilen mülakatlar ve matbu formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde  kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanızı hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://www.pakettaxi.com/kvkk/kvkk-basvuru-formu-paket-taxi.pdf adresinde yer alan  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” kullanılarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Ancak söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.