Yükleniyor...
Devam Et

Görüntü Kullanımı Aydınlatma Metni

1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ (VERİ SOUMLUSU)

Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) KVK Kanunu’nun 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve görsel ve işitsel verileriniz,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve görsel ve işitsel verileriniz,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması amacıyla kimlik, iletişim ve görsel ve işitsel verileriniz,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve görsel ve işitsel verileriniz işlenebilecektir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak;

 • İleride meydana gelmesi muhtemel uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla kimlik, iletişim ve görsel ve işitsel verileriniz,
 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla kimlik, iletişim ve görsel ve işitsel verileriniz işlenebilecektir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirket tarafından düzenlenen etkinlik ve organizasyonların yönetimi amacıyla kimlik, iletişim ve görsel ve işitsel verileriniz,
 • Düzenlenen etkinliğe katılımınızın sağlanması amacıyla kimlik, iletişim ve görsel ve işitsel verileriniz işlenebilecektir.

Açık rızanızın varlığı halinde;

 • Şirketin her türlü tanıtım, reklam, satış ve pazarlama amacıyla Türkiye’de veya yurtdışında bulunan herhangi bir fiziki ve dijital platform üzerinde kullanımı ve yayınlaması, yeniden kullanımı ve yeniden yayımlanması veya bunların renginde yeniden üretilmesi ve her türlü basın ve yayın kanallarında yayınlanması, mesaj ve/veya e-posta olarak iletilmesi amaçlarıyla kimlik, iletişim ve görsel ve işitsel verileriniz işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında fiziki veya elektronik ortamda fotoğraf veya video çekimi yöntemleri ile toplanmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZN PAYLAŞILMASI

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında meşru menfaatlerimiz kapsamında iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere ve açık rızanız kapsamında Şirketin her türlü tanıtım, reklam, satış ve pazarlama amacıyla Türkiye’de veya yurtdışında bulunan herhangi bir fiziki ve dijital platform üzerinde kullanımı ve yayınlaması amaçlarıyla kimlik, iletişim ve görsel ve işitsel verileriniz yurt dışında mukim [●]’e Kanun’un 5. Maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında ve Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ

KVK Kanunu’nun 11. Maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. KVK Kanunu’nun 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
 6. (d) ve € bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://www.pakettaxi.com/kvkk/kvkk-basvuru-formu-paket-taxi.pdf adresinde yer alan  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” kullanılarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Ancak söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.