Yükleniyor...
Devam Et

İletişim Süreci Aydınlatma Metni

İletişim Süreci Kişisel Verilerinin İşlenmesiyle İlgili Aydınlatma Metni

1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ (VERİ SORUMLUSU)

Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş. (“Şirket”) olarak Şirketimiz bünyesinde hizmet vermeye başlamanızdan itibaren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVK Kanunu’na uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir. KVK Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda hizmet süreniz boyunca işlenecek kişisel verilerinize yönelik işbu aydınlatma metni Şirketimizce hazırlanmıştır.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) KVK Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  • İletişim formu ile ilettiğiniz soruların yanıtlanması amacıyla kimlik, iletişim ve talep ve şikâyet verileriniz,
  • Şikâyet, talep, öneri ve isteklerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ve bu amaçla ilgili iş birimleri ve taraflarla gereken çalışmaların planlanması ve icrası amacıyla kimlik, iletişim ve talep ve şikâyet verileriniz işlenebilecektir.
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Toplanan kişisel verileriniz, Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında; meşru menfaatlerimiz doğrultusunda iş ortaklarımıza, hizmet aldığımız tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi doğrultusunda kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine KVK Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında, elektronik ortamda e-posta, telefon, çağrı merkezi, çevrimiçi formlar, fiziki ortamda gerçekleştirilen mülakatlar ve matbu formlar vasıtasıyla toplanmaktadır..

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz;
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
b. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
c. Yurt içinde  kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu" kullanılarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Ancak söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.