Yükleniyor...
Devam Et

Kurye Aydınlatma Metni

İş Ortağı / Tedarikçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

PAKET LOJİSTİK VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ İŞ ORTAĞI/ TEDARİKÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ (VERİ SORUMLUSU)

Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş. (“Şirket”) olarak Şirketimiz bünyesinde hizmet vermeye başlamanızdan itibaren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVK Kanunu’na uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir. KVK Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda hizmet süreniz boyunca işlenecek kişisel verilerinize yönelik işbu aydınlatma metni Şirketimizce hazırlanmıştır.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) KVK Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak;

 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi amacıyla kimlik, iletişim, hukuki işlem ve uyum ve finansal verileriniz,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası amacıyla kimlik, iletişim, hukuki işlem ve uyum ve finansal verileriniz,
 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi amacıyla kimlik, iletişim, hukuki işlem ve uyum ve finansal verileriniz,
 • Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması amacıyla kimlik, iletişim, hukuki işlem ve uyum ve finansal verileriniz işlenebilecektir.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak;

 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması amacıyla kimlik, iletişim, hukuki işlem ve uyum ve finansal verileriniz,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla kimlik, iletişim, hukuki işlem ve uyum ve finansal verileriniz,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kimlik, iletişim, hukuki işlem ve uyum ve finansal verileriniz işlenebilecektir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak;

 • Şirket hizmet verenlerinin satış-üretim performanslarının takibi ve raporlanması amacıyla kimlik, iletişim ve finansal verileriniz,
 • Hizmet verenlere masraf ödemelerinin yapılması amacıyla kimlik, iletişim ve finans verileriniz,
 • Hizmet verenlere iletişimin sağlanması amacıyla kimlik ve iletişim verileriniz,
 • Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan hizmet verenin araç kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi amacıyla kimlik ve iletişim verileriniz,
 • Kargo teslimatlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla hizmet verene araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması amacıyla kimlik ve iletişim verileriniz,
 • Araçların konum takipleri ile yakıt harcamalarının takiplerinin yapılması amacıyla kimlik, iletişim ve lokasyon verileriniz, (ör: müşterinin talep etmesi durumunda kuryenin canlı konumunun müşteriye iletilmesi, olası bir kaza anında kuryeye gerekli yardımın yapılabilmesi için kuryenin canlı konumunun işlenmesi vs.)
 • Hizmet verenlerin hizmet yükümlülüklerine ilişkin kontrollerin sağlanması amacıyla kimlik, iletişim ve hukuki işlem ve uyum verileriniz,
 • Hizmet verenlerin hizmet alımına başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması amacıyla kimlik, iletişim ve mesleki deneyim verileriniz,
 • Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan hizmet verenlerin takip edilebilmesi, hizmet verenlerin aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve mesleki deneyim verileriniz,
 • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması amacıyla kimlik ve iletişim verileriniz,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik, iletişim ve işlem güvenliği verileriniz,
 • Arşiv ve saklama hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik, iletişim, hukuki işlem ve uyum ve finansal verileriniz,
 • İletişim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik ve iletişim verileriniz,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini amacıyla kimlik, iletişim, hukuki işlem ve uyum ve finansal verileriniz,
 • İş ortağı/ tedarikçi memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik, iletişim ve finansal verileriniz,
 • Şirket içi denetim, soruşturma, disiplin ve etik süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik, iletişim, hukuki işlem ve uyum ve finansal verileriniz,
 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi amacıyla kimlik, iletişim ve finansal verileriniz,
 • Şirket ile çalışanı/yetkilisi olduğunuz firma ile yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik, iletişim ve finansal verileriniz,
 • İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla kimlik, iletişim ve finansal verileriniz,
 • Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla kimlik, iletişim, hukuki işlem ve uyum ve finansal verileriniz,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi amacıyla kimlik ve iletişim verileriniz işlenebilecektir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak;

 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla kimlik, iletişim, talep ve şikâyet ve finansal verileriniz,
 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla kimlik, iletişim, talep ve şikâyet ve finansal verileriniz işlenebilecektir.

Açık rızanıza istinaden;

 • İş sağlığı ve güvenliği, acil duru, iş kazası süreçlerinin icrası ile mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla sağlık verileriniz,
 • Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verileriniz işlenebilecektir.
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Toplanan kişisel verileriniz, Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında; meşru menfaatlerimiz doğrultusunda iş ortaklarımıza, hizmet aldığımız tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi doğrultusunda kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine KVK Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında fiziki ortamda posta, elden teslim ile matbu formlar ve elektronik ortamda e-posta, çağrı merkezi, telefon, Şirket içi sistemlerimiz, internet sitemiz ve mobil uygulama vasıtasıyla toplanmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz;
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
b. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
c. Yurt içinde  kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu" kullanılarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Ancak söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.