Yükleniyor...
Devam Et

KVKK Üçüncü Taraf Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA ÜÇÜNCÜ TARAF AYDINLATMA METNİ

PAKET LOJİSTİK VE TEKNOLOJİ A.Ş. (“Pakettaxi veya Şirket” olarak anılacaktır) olarak siz 3. Kişilerin [Kurye veya Çalışan adayı referansları; Çalışanların Kuryelerin aile üyeleri; Kursiyer adayı referansları; Stajyer veli/yasal temsilci/yakını; Tedarikçi çalışanı/yetkilisi; Ürün veya Hizmet Alan Kişi yetkilisi/çalışanı, Ürün veya Hizmet Veren Kişi yetkilisi/çalışanı, Kiracı veya Kiraya Verenler; Kiracı veya Kiraya Verenlerin yetkilisi/çalışanı, Kiracı veya Kiraya Veren adayları] başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. PAKET LOJİSTİK VE TEKNOLOJİ A.Ş. işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Üçüncü Taraf Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında; tarafımıza bildirdiğiniz veya 3. Kişiler tarafından bildirilen kişisel verileriniz (isim, soyisim, TC Kimlik, kimlik bilgileri, cep telefon numaraları, e-mail adresleri, doğum tarihi, yaşadığı şehir, adres bilgileri), tarafımıza bildirilen şekliyle, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, Şirketimiz tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak işlenen amaçlarla sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz firmalar ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi üçüncü kişilere aktarılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi:

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz; iş ilişkilerimiz sırasında, ticari sözleşmelerin / Kira Sözleşmelerinin imzalanması veya diğer Sözleşmelerin hazırlanması, imzalanması ve ifası aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde ve/veya sizin isteğiniz ile tedarikçilerimizden, kiracılarımızdan, kiraya verenlerimizden, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, kursiyer adaylarımızdan, ürün/hizmet veren gerçek ve tüzel kişi, ürün/hizmet alan gerçek ve tüzel kişi yani müşterilerimizden fiziki ve elektronik ortamlar aracılığıyla farklı kanallarla elde edilmekte olup, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen işleme şartları (kanunlarda açıkça öngörülmesi, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması, şirketimizin meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması) dahilinde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen i) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. iv) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıdaki amaçları doğrultusunda, şirket tarafından işlenebilecektir:

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak;

 • Tedarikçi çalışanı/yetkilisinin kişisel verileri; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, satış ve mali süreçlerinin planlanması, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi yetkilisi/çalışanının kişisel verileri; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün veya Hizmet Veren Kişi yetkilisi/çalışanının kişisel verileri; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve mal/hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kiracı veya Kiraya Verenler, Kiracı veya Kiraya Verenlerin yetkilisi/çalışanı kişisel verileri; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve kiralama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kursiyer adayı referanslarının kişisel verileri; kursiyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, kursiyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak;

 • İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Çalışanların aile üyelerinin kişisel verileri; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak;

 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak;

 • Çalışan adayı referanslarının kişisel verileri; çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Stajyer veli/yasal temsilci/yakınlarının kişisel verileri; çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Kiracı ve Kiraya Veren adayları kişisel verileri; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve kiralama süreçlerinin yürütülmesi,

Ayrıca şirketin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda da Kişisel verilere ilişkin detaylı bilgilendirmeler yer almaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, şirket tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirket iştiraklerine, şirket Ailesine (şirketin Yönetim Hissedarları, Yönetim Hissedarlarının ve şirketin bağlı şirketleri, iştirakleri, alt kuruluşları, işletmeleri) hizmet sağlayıcılarına ve/veya alt yüklenicilerine ve GSM Operatörlerine , kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılabilmektedir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla PAKET LOJİSTİK VE TEKNOLOJİ A.Ş.’ye başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklardan istifade edebilirsiniz:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu" kullanılarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Ancak söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.