Yükleniyor...
Devam Et

Müşteri İletişim Merkezi Aydınlatma Metni

Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş. (“Paket Taxi veya Şirket” olarak anılacaktır) olarak müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek istedik. Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş. işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Müşteri İletişim Merkezi Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında; müşteri iletişim merkezi aracılığıyla aldığınız hizmet ve/veya yapmış olduğunuz başvurular kapsamında işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki şekilde kategorize edilmiştir.

Kimlik Bilgisi Ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet bilgisi
İletişim Bilgisi Telefon no, adres, e- mail
Müşteri İşlem Bilgisi Ödeme bilgisi, fatura bilgileri
İşitsel Veriler Yapılan görüşmelerin ses kaydı
Diğer Bilgiler Ehliyet sınıf bilgisi

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi:

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizi Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini koruyarak, belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için, işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Paket Taxi tarafından işlenebilecektir:

1) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak toplanan (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işitsel veriler ve diğer bilgiler) aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

 • Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
 • Yasal mevzuatlar kapsamındaki yükümlülükleri ifa etmek,
 • İş Ortakları ve/veya müşteri taleplerinin doğru bir şekilde alınması ve çözümlenebilmesi,
 • Kurumumuzun bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
 • Hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Etkin bir müşteri hizmeti sunulması için soru ve taleplerin yanıtlanması,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Kargo teslimatının doğru adrese yapılabilmesi,
 • Gerekli mesleki yeterliliklere sahip olup olmadığınızın kontrol edilmesi,

2) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hukuki sebebine dayanarak toplanan (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işitsel veriler ve diğer bilgiler) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

 • Paket Taxi’nin ve Paket Taxi ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanabilmesi,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,

3) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanan (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işitsel veriler ve diğer bilgiler) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

 • İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması

4) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanan (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işitsel veriler ve diğer bilgiler) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesinin sağlanması,
 • İş Ortaklarımızın ve müşterilerimizin danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
 • Hizmet kalitemizin iyileştirilmesi amacıyla talep ve şikayetlerin kayıt altına alınması,
 • Müşteri memnuniyeti ölçümlerinin yapılması, anket yapılması,
 • Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,

5) Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işitsel veriler ve diğer bilgiler) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

 • İlgili mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemlerin önlenmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

İşbu aydınlatma metninde belirtilen kişisel verileriniz çağrı merkezimiz, e-posta, SMS, WhatsApp hattı, taleplerin iletildiği mecralar, web sitemiz ve diğer iletişim yollarıyla veya yazılı formlar müşteri talebinin yer aldığı gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Paket Taxi tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak; Paket Taxi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, mal/hizmet satış ve satış sonrası destek süreçlerinin, iletişim faaliyet süreçlerinin ve bilgi güvenliği süreçlerinin ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, pazarlama analiz çalışması süreçlerinin yürütülmesi ve organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması amaçları ile sınırlı olarak Şirket iş ortaklarına (çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortağı, memnuniyet anketi yapan iş ortağı, yazılım ve bilişim teknolojisi hizmetleri veren iş ortakları, Paket Taxi tarafından pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi faaliyetlerine ilişkin hizmet alınan üçüncü kişiler ve süreç kapsamında hizmet alabileceğimiz diğer iş ortaklarımız), tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılarına ve/veya alt yüklenicilerine ve GSM Operatörlerine kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılabilmektedir. İlgili Kişinin ticari elektronik izin vermesi halinde sınırlı olarak bilgileri İYS A.Ş.’ye aktarılacaktır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız:

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş.’ye başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi nde yer alan haklardan istifade edebilirsiniz.

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://www.pakettaxi.com/kvkk/kvkk-basvuru-formu-paket-taxi.pdf adresinde yer alan  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” kullanılarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Ancak söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.